DOGAĐAJ

Podrška ženskom preduzetništvu

21

Mar

00:00

Opština Bar raspisala je javni poziv za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2022. godinu.

Podrška ženskom preduzetništvu slika

Javnim pozivom za podršku ženskom preduzetništvu za 2022. godinu opredijeljeno je ukupno 50.000 EUR.

 

- Pozivaju se preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa, sonivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor, sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji opštine Bar, da dostave svoje prijave na konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu - stoji u pozivu.

 

Kako je navedeno, najveći dozvoljeni iznos sredstava koji može biti dodijeljen po jednom biznis planu je 3.000 EUR.

 

- Preduzetnica ili privredno društvo mogu konkurisati za ukupan najveći dozvoljeni iznos sredstava ili za dio najvećeg dozvoljenog iznosa sredstava i dužna je da to u prijavi naznački. Jedna preduzetnica ili društvo može konkurisati sa najviše dva biznis plana od kojih može biti podržan samo jedan - navodi se u pozivu.

 

Sredstva se dodjeljuju u svrhu subvencionisanja opravdanih troškova u iznosu koji ne može biti manji od 70% opravdanih troškova navedenih u prijavi.

 

Pod opravdanim troškovima smatraju se troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu neophodnu za poslovnu djelatnost, zatim za subvencionisanje dijela zarada za novozapslene tokom perioda za koji se dodjeljuju sredstva, kao i operativni troškovi (administrativni i režijski).

 

Poziv se odnosi i na subvencionisanje edukacije i obuke kadra radi sticanja sertifikovanih licenci koje će doprinijeti novih znanja i vještina, pripremu uvođenja i sertifikacije sistema upravljanja kvalitetom, sticanje nacionalnih ili evropskih oznaka, troškove učešća na sajmovima (zakup štanda), kao i troškovi čuvanja djece vrtiću preduzetnicima početnicima.

 

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

Prijava na konkurs i prateća dokumentacija predaje se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom Prijava na javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u Građanskom birou Opštine Bar ili se šalju poštom na adresu Bulevar Revolucije 1, 85000 Bar - Sekretarijat za privredu.

 

Detaljnije o Javnom pozivu pročitajte ovde.